Internacionalna organizacija za regrutaciju medicniskih sestara

MedSestre je kompanija koja se bavi regrutacijom u oblasti medicine, sa posebnom specijalizacijom za medicinske sestre. Mi regrutujemo medicinsko osoblje, pre svega medicinske sestre, za rad u najprestižnijim bolnicama u Americi.

Naš tim sastavljen od izuzetno iskusnih sestara, koje su provele karijeru na poslovima od smenske sestre, pa do rukovodećih pozicija glavnih sestara klinika, sa posebnim fokusom na edukaciji medicinskih sestara. Mi znamo kako je biti u vašoj poziciji i možemo vas dobro pripremiti za ispit za dobijanje licence i tranziciju za rad u Americi.

Upoznajte naš tim

Roska Popović

Viša medicinska sestra sa dugogodišnjim radnim iskustvom u najvećoj referentnoj ustanovi u Srbiji, u Institutu za Dermatovenerolgiju Kliničkog centra Srbije. Počela je sa radom u oktobru 1971. godine. Nakon 3 godine rada postavljena za glavnu sestru odeljenja, a 1994. izabrana je za glavnu sestru klinike.

U toku svog profesionalnog rada, pored stručnih poslova, bavila se organizacijom i edukacijom medicinskih sestara, kao i organizacijom nemedicinskog kadra - izbor sestara i nemedicinskog osoblja u radni odnos i odabir na odgovarajuće pozicije.

Dobitnica je povelje najbolja medicinska sestra Jugoslavije 1998. godine. Bavila se organizovanjem i vodila je kurseve za zdravstvene radnike, akreditovane od strane Ministarsva zdravlja za dobijanje bodova za licence. Učestvovala je na kongresima I simpozijumima sa radovima. Jedna je od autora izrade Nacionalnog delokruga rada u izdanju Ministarstva zdravlja i Sestrinstva, Vodič za medicinske sestre u oblasti Dermatovenerologija.

Dobrila Pejović

Viša medicinska sestra sa dugogodišnjim radnim iskustvom u organizaciji, edukaciji i odabiru sestara na odgovarajuće pozicije.

Prvi radni odnos zasnovala je na Neuropsihijatrijskoj klinici 1974. godine, na poslovima smenske sestre, zatim glavne sestre odeljenja, a kasnije glavne sestre Neurološke klinike.

1990. godine izabrana je za prvu Glavnu sestru kliničkog centra Srbije u Beogradu. 2000. godine postavljena na mesto Specijalnog savetnika na poslovima zdravstvene nege. Sada je koordinator za kontinuiranu edukaciju u Udruženju medicinskih sestara KCS Sestrinstvo.

Autor i koautor preko 60 radova, kao i predavač na brojnim stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je mnogih priznanja.

Glavni i odgovorni urednik je časopisa «Sestrinstvo».

2015. godine ustanovljena je nagrada koja će se dodeljivati sestrama za životno delo i nosiće njeno ime.

Zorica Milošević

Viša medicinska sestra. Prvi radni odnos zasnovala na Internoj B, 1973. godine, na odeljenju kardiologije i hematologije. 1987. godine prelazi u Polikliniku, na poziciji Glavne sestre polikliničko-dijagnostičkog centra za bolesti disajnih organa Instituta za plućne bolesti i TBC. 1995. godine izabrana je za glavnu sestru Poliklinike KCS i tu dužnost obavlja sve do 2013. godine.

Autor je preko 50 stručnih radova. Organizovala kurs za medicinske sestre preko Medicinskog fakulteta koji je odobren od strane stručno naučnog odbora.

Aktivni je učesnik strukovnih organizacija, prvo kroz SZRS u društvu sestara. Obavljala je funkciju podpredesednika Društva sestara Jugoslavije, Podpredsendnik SZR Beograd (1996-2000).

Predsednik je Udruženja medicinskih sestara KCS Sestrinstvo od 2013-2014. godine. Član radne grupe pri ministarstvu zdravlja Srbije, clan prve radne grupe za osnivanje KMSZST Srbije. Jedan od autora izrade Nacionalnog delokruga rada u izdanju Ministarstva zdravlja I Sestrinstva, Vodič za medicinske sestre – tehničare.